رئیس جمهور در گفت‌وگو با رئیس كل بانك مركزی: ...

رئیس جمهور در گفت‌وگو با رئیس كل بانك مركزی:

بانك مركزی حضور پرقدرت در تامین ارز نیازهای ضروری مردم را تداوم بخشد.

با همكاری نهادهای ذیربط مانع از تاثیرگذاری عملیات روانی مخرب برخی سودجویان بر بازار ارز شوید.

بانك مركزی آزادسازی ارزهای صادراتی بلوكه شده كشور را پیگیری كند.

بازگشایی مرزها و عادی شدن واردات و صادرات می‌تواند به متعادل شدن بازار ارز كمك كند.

باشگاه خبرنگاران

رئیس جمهور در گفت‌وگو با رئیس كل بانك مركزی بانك