#تست_هوش به شکل زیر نگاه کنید. با توجه به ...

تست_هوش  به شکل زیر نگاه کنید  با توجه به منطق موجود بین تصاویر، مش...
#تست_هوش به شکل زیر نگاه کنید. با توجه به منطق موجود بین تصاویر، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود