هرگز فکر نکنید باید سال ها قبل
شروع میکردید
این فکر #باورهایتان را خراب می کند..
در عوض بگویید...
می خواهم #همین_الان شروع کنم
وبهترین سالهای زندگی ام را #خلق کنم..

هرگز فکر نکنید باید سال ها قبل شروع میکردید این ف