حمل یک پَره 70 متری از یک توربین بادی به نیروگاهی بادی در نروژ

رویترز- عصرایران

حمل یک پَره 70 متری از یک توربین بادی به نیروگاهی