مأموریت رئیس جمهوری به معاون حقوقی برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید بهبود محیط کسب وکار ▫️رئی...

مأموریت رئیس جمهوری به معاون حقوقی برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید بهبود محیط کسب وکار

▫️رئیس جمهوری در گفت وگو با معاون حقوقی رئیس جمهوری، ضمن بحث و تبادل نظر درباره ابعاد مختلف این موضوع، تهیه لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را که می تواند موتور حرکت اقتصاد و جهش تولید باشد، دارای اهمیت و اولویت دانست.

▫️رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت پیگیری لوایح مهم دولت به ویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفاقیت، مسوولیت موسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم با همکاری معاونت پارلمانی تأکید کرد.

ایرنا

#حسن_روحانی

مأموریت رئیس جمهوری به معاون حقوقی برای تهیه لوای