نخستین بانوی تاریخ‌ نگار جهان ایرانی است!

مستوره اردلان (١١٨٥ - ١٢٢٧) شاعر و نويسنده سنندجی بود كه به گفته برخى اولین زن مورخ جهان است و بنای یادبودش در کردستان نصب شده است.

نخستین بانوی تاریخ‌ نگار جهان ایرانی است مستوره ا