تصویری از اولین مرکز تولید پیتزا جهان در ایتالیا درسال 1738 تاسیس شده و تاکنون نیز فعالیت دارد.

تصویری از اولین مرکز تولید پیتزا جهان در ایتالیا