باهوشا جواب بدید همه شرکت کنید لطفا ببینم چند ...

باهوشا جواب بدید همه شرکت کنید لطفا ببینم چند نفر با هوش داریم 👆 ز...
باهوشا جواب بدید همه شرکت کنید لطفا ببینم چند نفر با هوش داریم 👆 زود تند سریع تقلب هم نباشه ببینم چیکار میکنید من خودم بی هوش بقول مادر خدا بیامرزم هوشتن بایر 🤤