دیگران راببخش
حتی وقتی متاسف نیستنند
بگذار حق با آنها باشد
اگر این چیزیست که بهش نیازدارند برایشان مهر بفرست وخاموششان کن خودت را به کوته فکری گره نزن؛این سلامت روانت را از تو میگیرد

#بودا

دیگران راببخش حتی وقتی متاسف نیستنند بگذار حق با