از لحظه لحظه تمريناتم متنفر بودم اما مى گفتم انجامش بده زجر بكش و بقيه عمرت را مثل يك قهرمان زندگى كن

محمد على كلى

از لحظه لحظه تمريناتم متنفر بودم اما مى گفتم انجا