در #ژاپن دیدن اتفاقی گربه سیاه برای دختران بسیار خوش یمن تلقی میشود. دختران ژاپنی آنرا نشانه خوش شانسی و نزدیک بودن زمان ازدواج میدانند 🐾

در ژاپن دیدن اتفاقی گربه سیاه برای دختران بسیار خ