تنها بازیکنانی که در طول تاریخ NBA بیش از 1500 بازی داشته‌اند:

رابرت پریش با 1611 بازی
کریم عبدالجبار با 1560 بازی
وینس کارتر با 1541 بازی
درک نوویتزکی با 1522 بازی
جان استاکتون با 1504 بازی

تنها بازیکنانی که در طول تاریخ NBA بیش از 1500 با