آلبر شاندور نویسنده کتاب مشهور کوروش بزرگ می ن...

آلبر شاندور نویسنده کتاب مشهور کوروش بزرگ می نویس
آلبر شاندور نویسنده کتاب مشهور کوروش بزرگ می نویسد :

پارسی ها با کمک و یاری رساندن یکدیگر و به یاری پادشاهان مقتدر خود عظمت و شکوهی را در تاریخ به جای گذاشته اند که نشانه نبوغ و نژاد پاک آنان است.
نژادی که حماسه آنان را همچون آفتابی در تاریکی نشان می دهد. آنان درخششی در جهان از خود به جای گذاشته اند که برای آیندگان نیز خواهد ماند....