هر چند رفته ای و دل از ما گسسته ای پیوسته پیش...

هر چند رفته ای
و دل از ما گسسته ای

پیوسته پیش چشم خیالم نشسته‌ای

سیمین بهبهانی

#سیمین_بهبهانی

هر چند رفته ای و دل از ما گسسته ای پیوسته پیش چشم