ای که گفتی انتظار از مرگ جان فرساتر است! کاش جان می دادم اما انتظاری داشتم... سیمین بهبهانی ...

ای که گفتی انتظار از مرگ
جان فرساتر است!

کاش جان می دادم
اما انتظاری داشتم...


سیمین بهبهانی


#سیمین_بهبهانی

ای که گفتی انتظار از مرگ جان فرساتر است کاش جان م