درس آرامش

امروز دختر کوچولوی دوستم درس عجیبی به من داد.
اون داشت با مداد شمعی هاش بازی میکرد که دیدم نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده.
صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که"عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای میبینم. به نظرت باید چکار کنم؟"
و این دختربچه با زبون شیرینش خیلی خونسرد سری تکون داد و گفت: عمو
خب پاکش کن. اگه پاک نمیشه چشماتو ببند!
به همین سادگی! تمام فلسفهء آرامش رو در همین جملهء کوتاه به من پر ادعا و تحصیلکرده یادآوری کرد و آموخت.
پاکش کن،اگه پاک نمیشه چشماتو ببند
و من از اون موقع تا الان دارم فکر میکنم به تمام مشکلاتی که با این قاعدهء ساده میشد باهاش مواجه شد ولی به بدترین شکل باهاشون کلنجار رفتم .
و حالا قانون زندگی من این است.
پاکش کن، اگه پاک نمیشه چشماتو ببند
این است رمز آرامش

درس آرامش امروز دختر کوچولوی دوستم درس عجیبی به م