مؤمن، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در ا...

مؤمن، مؤمن واقعی نیست،
مگر آن که سه خصلت در او باشد:
سنتی از پروردگارش و سنتی از
پیامبرش و سنتی از امامش.

اما سنت پروردگارش،
پوشاندن راز خود است
اما سنت پیغمبرش،
مدارا و نرم رفتاری با مردم است
اما سنت امامش صبر کردن
در زمان تنگدستی و پریاشان حالی است.

امام رضا علیه السلام

مؤمن، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در او با