به سلامتی پدری که
همه میگن
خیلی بی محبته حتی
یه بار هم بچه هاشو
ناز نمیکنه
اما همه بی خبر بودن
پدر نمیخواست بچش زبری
دستاشو احساس کنه...🌺

به سلامتی پدری که همه میگن خیلی بی محبته حتی یه ب