به خاطر بسپار ؛ تا همیشه بدانی زیباترین منش آ...

به خاطر بسپار ؛ تا همیشه بدانی زیباترین منش آدمی
به خاطر بسپار ؛

تا همیشه بدانی
زیباترین منش آدمی
مهر و محبت اوست
پس محبت کنید
چه به دوست
چه به دشمن
که دوست را بزرگ می کند
دشمن را دوست ...

#کوروش_کبیر