معبودم !
لحظه به لحظه مرا در احاطه نیروی الهی خود قرار بده...
زندگی فراز و نشیب داره
روزی که مرا مال و مکنت بخشیدی
به من ظرفیت و تواضع ببخش
تا مبادا غرور مرا بگیرد که نابودمیشوم
و اگر روزی در اثر سهل انگاری خودم و ارتعاشات غلط در سختی باشم
به من صبر و قدرت عطا کن
تا شاکر باشم نه شاکی.

معبودم  لحظه به لحظه مرا در احاطه نیروی الهی خود