چیزهایی دیدم در روی زمین:
کودکی دیدم، ماه را بو میکرد!
قفسی بی در دیدم که در آن،
روشنی پرپر می زد.
نردبانی که از آن ،
عشق می رفت به بام ملکوت.
من زنی را دیدم
نور در هاون می کوفت!
من گدایی دیدم، در به در می‌رفت
آواز چکاوک می خواست
و سپوری که به یک
پوسته‌ی خربزه می‌برد نماز...


سهراب سپهری

#سهراب_سپهری

چیزهایی دیدم در روی زمین کودکی دیدم، ماه را بو می