اندر دل بی‌وفا
غم و ماتم باد

آن را که وفا نیست
ز عالم کم باد...


#مولوی

اندر دل بی‌وفا غم و ماتم باد آن را که وفا نیست ز