در گوشِ دلم گفت فلک پنهانی

حکمی که قضا بُوَد ز من می‌دانی؟

در گردشِ خود اگر مرا دست بُدی

خود را برهاندمی ز سرگردانی


#خیام

در گوشِ دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بُوَد ز من