از غم عشقت دل شیدا شکست
شیشه می در شب یلدا شکست

بس که زدم ریگ بیابان به کف
خار مغیلان همه در پا شکست

شاعر؟

#شب_یلدا #شب_چله

از غم عشقت دل شیدا شکست شیشه می در شب یلدا شکست ب