زندگی بر مدار #امید می چرخد ناامیدی را رها کن و لبخند بزن خدا لبخند بنده هاش را دوست داره لبخند خدا...

زندگی بر مدار #امید می چرخد
ناامیدی را رها کن
و لبخند بزن
خدا لبخند بنده هاش را دوست داره
لبخند خدا همیشه با شما

زندگی بر مدار امید می چرخد ناامیدی را رها کن و لب