گوشی آیفون رو دست بچه ندین!

پسر چینی با اشتباه زدن ممتد پسورد گوشی مادرش را 47 سال قفل کرد زنی که گوشی آیفونش را به پسرش داده بود متوجه قفل شدن آیفون خود به مدت 25 میلیون دقیقه شد.

گوشی آیفون رو دست بچه ندین پسر چینی با اشتباه زدن