باور کن تو از هر شخص دیگری
برای خودت با ارزش تری
و این خود تویی
که تا آخرین لحظه ی زندگی
در کنار خودت خواهی ماند.

باور کن تو از هر شخص دیگری برای خودت با ارزش تری