هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش.!!

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس، به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن میکند..

#عاشق_شدن

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش گاهی در انتهای خارهای ...