دوست داشتن کسی که معنی اش را نمی فهمد،

درست مثل توضیح دادن قانون نیوتن برای مادربزرگ است؛

تو چانه میزنی و او بافتنی اش را می بافد....

دوست داشتن کسی که معنی اش را نمی فهمد، درست مثل توضیح دادن قانون نی...