وقتی اتفاق بدی برایتان می افتد

✨سه انتخاب دارید

✨ بگذارید شما را محدود کند

✨ بگذارید شما را نابود کند

✨ و یا اجازه دهید شما را قویتر کند..

 وقتی اتفاق بدی برایتان می افتد ✨سه انتخاب دارید