حواستان باشد شاید!!

خیلی ها طالب شما باشند

اما فقط بعضی ها لایقتان هستند...

حواستان باشد شاید خیلی ها طالب شما باشند اما فقط بعضی ها لایقتان هستند