خدایا آنچه دادی تشکر!!
آنچه ندادی تفکر!
که داده ات نعمت!
نداده ات حکمت!
و گرفته ات عبرت است!

یارب آنچه خیر است تقدیر ماکن!
وآنچه شر است از ما جدا كن..

خدایا آنچه دادی تشکر آنچه ندادی تفکر که داده ات نعمت نداده ات حکمت ...