باید برای شب فکری کرد ! امروز رفت ، هیچوقت برنمیگردد فلان روز ، از فلان ماه ، از فلان سال کاش‌ها ب...

باید برای شب فکری کرد !

امروز رفت ، هیچوقت برنمیگردد
فلان روز ، از فلان ماه ، از فلان سال
کاش‌ها به درد خور نیستند
بایدها رو زندگی کنیم ...!

باید برای شب فکری کرد  امروز رفت ، هیچوقت برنمیگر