گفتم؛ عاشق پت و متم...!
گفت؛ حتما بخاطر اینکه خیلی خنده دارن؟
گفتم؛ نه بخاطر اینکه
اگه دنیا رو هم خراب کنن،
همدیگه رو خراب نمیکنن...!

گفتم؛ عاشق پت و متم گفت؛ حتما بخاطر اینکه خیلی خنده دارن گفتم؛ نه ب...