مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 119 - در بیان این خبر کی انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل - گفت پیغامبر که زن بر عاقلان

مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 119 - در بیان این خبر کی انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل - گفت پیغامبر که زن بر عاقلان

گفت پیغامبر که زن بر عاقلان

غالب آید سخت و بر صاحب‌دلان

باز بر زن جاهلان چیره شوند

زانک ایشان تند و بس خیره روند

کم بودشان رقت و لطف و وداد

زانک حیوانیست غالب بر نهاد

مهر و رقت وصف انسانی بود

خشم و شهوت وصف حیوانی بود

پرتو حقست آن معشوق نیست

خالقست آن گوییا مخلوق نیست