#گوگل به کارمندانش اجازه میدهد تا ۲۰ درصد از ساعات کاری خود را به پروژه های شخصیشان اختصاص دهند.

جالب است بدانید بیش از ۴۰ درصد از پروژه های خلاقانه گوگل حاصل همین سیاست است.

گوگل به کارمندانش اجازه میدهد تا ۲۰ درصد از ساعات