هرگز کسانی را که برای پول کار می کنند استخدام نکنید، آن هایی را انتخاب کنید که عاشق کارشان هستند. ک...

هرگز کسانی را که برای پول کار می کنند استخدام نکنید، آن هایی را انتخاب کنید که عاشق کارشان هستند. کارمندانی را که از صمیم قلب برای سازمان شان زحمت می کشند و در اداره آن مؤثرند.

هرگز کسانی را که برای پول کار می کنند استخدام نکن