درس هایی از پیتر دراکر... پیتر دراکر نابغه مدیریت در کتاب مدیر اثر بخش خود، شاخصه مدیران اثربخش ...

درس هایی از پیتر دراکر...

پیتر دراکر نابغه مدیریت در کتاب مدیر اثر بخش خود، شاخصه مدیران اثربخش را به زیبایی بیان می کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

مدیران اثر بخش بر ایفای سهم و نقش بیرونی کار نظر دارند. آن ها تلاش خود را معطوف بازده و نتیجه کار می کنند، نه خود کار.

مدیران اثر بخش می دانند وقت خود را صرف چه کارهایی می شود. آن ها به طور نظام مند می دانند که وقت خود را صرف چه کار هایی بکنند.

مدیران اثر بخش بنا را بر توانمندی می گذارند.،یعنی بر آن چه می توانند بکنند، آن ها کار را با آن چه که نمی توانند بکنند، شروع نمی کنند.

مدیر اثر بخش می داند برای بهره گیری از توانمندی ها باید ضعف ها را تحمل کند.

مدیریتی که در منصب جدید همان کارهایی را انجام دهد که در گذشته انجام داده است و با موفقیت همراه بوده، محکوم به شکست است، منصب و‌موقعیت جدید روش جدیدی می خواهد...

#پیتر_دراکر #مدیریت

 درس هایی از پیتر دراکر پیتر دراکر نابغه مدیریت د