#تست هوش بینایی و دقت در تصویر زیر یک شتر مخفی شده است که ...

تست هوش بینایی و دقت
#تست هوش بینایی و دقت

در تصویر زیر یک شتر مخفی شده است که 98 درصد افراد نمیتوانند زیر 10 ثانیه آن را پیدا کنند.

تیزبینا بگن کجاست

جواب در تست بعدی انجمن تست هوش