حقیقت آیینه ‌ایی بود که از آسمان به زمین افتاد و شکست،
هر کس تکه‌ایی از آن را برداشت خود را در آن دید، گمان کرد حقیقت نزد اوست،
حال آنکه حقیقت نزد همگان پخش بود ...

#فیه_ما_فیه
#مولانا

حقیقت آیینه ‌ایی بود که از آسمان به زمین افتاد و شکست، هر کس تکه‌ای...