هر گُلی زیباست اما یاس چیز دیگریست
در میان سنگ ها الماس چیز دیگریست

ما میان عمر خود خیلی برادر دیده ایم
در وفاداری ولی عباس چیز دیگریست

فرا رسیدن عاشورای حسینی تسلیت باد...

هر گُلی زیباست اما یاس چیز دیگریست در میان سنگ ها الماس چیز دیگریست...