هرچی که هستی بهترینش باش.

#آل_پاچینو

هرچی که هستی بهترینش باش  آل_پاچینو