به جای #شعر_شب از بایزید پرسیدند علامت محبت خدا چیست؟ ...

به جای #شعر_شب

از بایزید پرسیدند علامت محبت خدا چیست؟

بایزید گفت:
آن کس که خدا او را دوست دارد، سه خصلت بدو دهد:

"سخاوت" چون سخاوت دریا
"محبت" چون محبت آفتاب
"تواضع" چون تواضع زمین