به دوست خود دروغ بگو؛

اگـر دیدی آن را بعد از مدتی افشا نکرد

آنگاه میتوانی حقایق را با او در میان بگذاری...

#افلاطون

به دوست خود دروغ بگو؛ اگـر دیدی آن را بعد از مدتی