برج ايفل 10 هزار تن وزن دارد و از اتصال 2 میلیون پیچ و مهره ساخته شده و ساخت آن تنها دوسال از 1887 ...

برج ايفل 10 هزار تن وزن دارد و از اتصال 2 میلیون پیچ و مهره ساخته شده و ساخت آن تنها دوسال از 1887 تا 1889 طول کشید.

#برج_ایفل

برج ايفل 10 هزار تن وزن دارد و از اتصال 2 میلیون