چطور انتظار همراه با شادی، معجزات مالی را ميآفريند؟

اين تمرين ساده را امتحان كنيد. در ذهنتان، اين اميد را بيافرينيد كه بعد از اتمام اين برنامه، عملاً بدانيد كه چطور با رفاه زندگي كنيد

اميدوار باشيد كه ثروت را جذب خواهيد كرد. اهداف ماليتان را دوباره مرور كنيد، و اميد داشته باشيد كه آنها به حقيقت خواهند پيوست. اميد داشتن به اين موارد چگونه احساسي است؟ احتمالاً خيلي رغبت برانگيز نيست. زيرا وقتي شما اميد چيزي را داريد، هميشه با ناراحتي ميدانيد كه احتمالاً چيزي را كه ميخواهيد، به دست نخواهيد آورد.

حالا اين تمرين را دوباره تكرار كنيد. اما اين بار احساس انتظار همراه با شادي را بيافرينيد. با يقين كامل، انتظار داشته باشيد كه بعد از اتمام اين برنامه ي رفاه اوضاع مالي خوبي خواهيد داشت.

انتظار داشته باشيد ثروت به سمت شما جاري شود. انتظار داشته باشيد كه همه ي اهدافتان تحقق بيابند. انتظار نسبت به اميد حسي قوي تر است، زيرا اقتضا ميكند كه آنچه را كه ميخواهيد، اكنون در راه رسيدن به شماست. در انتظار، جاي ترديد نيست.

امروز ميخواهم شما يك حالت عاطفي شديد را مبناي قدرت انتظار همراه با شادي بيافرينيد، و سپس ميخواهم اين احساس را مشتاقانه تا ادامه ي اين برنامه به همراه داشته باشيد. امروز از شما ميخواهم تا ترديد و نگراني را در همه ي امور ماليتان دور كنيد، و اين را با انتظار رسيدن به ثروت فراوان جايگزين كنيد.

انتظار داشته باشيد ثروت به صورت مغناطيسي به سمت شما جاري شود. انتظار داشته باشيد كه ذهنتان روزانه پيشرفت كند تا ثروت بيشتري را در خودش جاي دهد. انتظار داشته باشيد كه با وجود آنكه نميدانيد ثروت از كجا ميآيد، اما آماده ي رسيدن آن از هر منبعي باشيد. انتظار داشته باشيد با افراد برخورد كنيد كهايده هاي پول ساز را به شما معرفی كنند.

#جذب_ثروت #انتظار #شادی