از ارسطو پرسیدند در زندگی دشوارترین کارها چیست؟
گفت: اینکه انسان خود را بشناسد.

پرسیدند آسانترین کار چیست؟
گفت: اینکه دیگری را نصیحت کنند!

#ارسطو

از ارسطو پرسیدند در زندگی دشوارترین کارها چیست گف