كلام شما عصای معجزه گریست در دستان شما

در قانون جذب کائنات، بسیار تا بسیار روی اهمیت و اثرات کلام شما تاکید داریم. بی شک دومین عامل تمایز انسان نسبت به سایر موجودات، ناطق بودن اوست.

شما زمانی که وارد فروشگاهی میشوید، حتی اگر میلیاردها بول در جیب داشته باشید تا زمانی که فرایند : " فكر" ، "انتخاب"، "اعلام" در شما کامل انجام نشود، شما مایحتاج خود را بدست نمی آورید. این همان عمل به قانون جذب کائنات است بیاد داشته باش که هر کلام تو دستوری به کائنات است که باید انجام شود. کمی با خود فکر کن، در طول شبانه روز شما چه دستوراتی به کائنات می دهی؟

شما باید سفارش خود را به کاینات اعلام کنید. یک روش اعلام، روش آنلاین (ایجاد فكر متمرکز است و روش دیگر، روش تلفنی و سفارش مستقیم (به زبان آوردن) است. پس کلام خود را نیز مثل افکارت نظارت کن. هر واژه شما یک پیام است. كلام مثبت یا منفی تو تاثیر مستقیمی در بوجود آمدن حوادث مثبت یا منفی در روند زندگی تو دارد. بیشتر افراد چیزی میاندیشند ولی چیز دیگری بزبان میآورند. تناقض در فكر و کلام به کاینات این پیام را ارسال میکند که من حقيقتا هنوز نمیدانم چه میخواهم و تردید دارم، پس لطفا فعلا سفارش من را کنسل کنید!!!

متاسفانه بیشتر افراد اول حرف میزنند و بعد به چیستی گفته های خود فکر میکنند. اما افراد موفق کم میگویند و بیشتر گوش میکنند و همیشه در حرف زدن فکر و کلام را همزمان با فكر را قبل از بیان، جاری میکنند. امروزه هیچ روانشناس با تجربه ای را نمیبینید که در مسیر ترابی از ایجاز کلام بهره نبرد اصلا دقت کردید، روانشناسان از هیچ دارویی استفاده نمیکند و با استفاده درمانی از واژه ها در کارکرد ذهن تغییراتی ایجاد میکند.

#قانون_جذب