#تلنگر

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو!
از چیزهایی که داری لذت ببر...

چارلی چاپلین

#چارلی_چاپلین

تلنگر  برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که ندا