وحشتناکترین بوران تاریخ سال ۱۳۵۰ در ایران اتفاق افتاد و 4000 نفر جان خود را از دست دادند! یک هفته ب...

وحشتناکترین بوران تاریخ سال ۱۳۵۰ در ایران اتفاق افتاد و 4000 نفر جان خود را از دست دادند! یک هفته بطور مداوم برف بارید و ارتفاع برف تا 6 متر میرسید!

#تهران

وحشتناکترین بوران تاریخ سال ۱۳۵۰ در ایران اتفاق ا